Zápis z farní rady konané dne 6. 10. 2013

 

Přítomni: Otec M. Šálek, p. Frgalová, p. Svobodová, p. Zelina, p. Brázdil, p. Rapantová,

                  p. Seidlová, ing. Brázdilová, p. Hradilová, p. Dřímalová, p. Večeřa

Hosté:      p. Rygalová

Omluven: ing. Bureš

 

1. Jednání rady zahájil otec Michal, kontrolou minulého zápisu, ke které nebylo připomínek. Příprava děkovné mše sv. 19. 10. 2013 ve 14.00 hod. – Pozvánky rozeslány, zajištěna schola – zajistit varhaníka – p. Zelina projedná s p. Hamrlovou, Hlahol přislíbil účast – zpívání i žalmu, obětní průvod + přímluvy – 2 krojované páry – zajistí p. Svobodová /Hejníková, Brázdil J. + další 2/, přímluvy – Hejníková, Potočný, čtení + Tedeum – zajistí p. Zelina

P. Rapantová – zajišťuje záložky + svíce – objednávka záložek – 500 ks, svíce – 300 ks

p. Frgalová – zajištění rautu – objednat 150 porcí, drobné pečivo – sladké , slané – zajistí farníci v obcích.

Zapůjčení panelů je zajištěno – fotky připraví p. Dřímalová, provedení p. Hradilová, Dřímalová, Večeřa

 

2. Ukončení prací na věži kostela a jejich vyúčtování – informoval členy rady o. Šálek. Pro úhradu faktur v letošním roce bude scházet cca 200 tis. Kč a příští rok doplatit cca 500 tis. Kč – návrh oslovit podnikatele, veřejná sbírka v obcích, mimo Míškovice, kde již sbírka proběhla na opravu elektroinstalace kostela v Míškovicích, kde se práce dokončují.

Návrh farní rady – uspořádat veřejné sbírky v obcích v týdnu od 21. 10. 2013.

Ing. Brázdilová – je nutno připravit dopis, kde budou osloveni občané o pomoc na dofinancování oprav – dopis zajistí otec Michal, tisk – ing. Brázdilová cca 1000 ks, obálky – zajistí p. Rygalová – roznesení do jednotlivých domů – zajistí členové rady. Nechat vyhlásit informaci o sbírce veřejným rozhlasem v jednotlivých obcích.

 

3. Ostatní informace

20. 10. – misijní neděle – zajistit děti v kostýmech světadílů – obětní průvod – zodpovídá p.Zelina – v pátek před touto nedělí budou děti vytvářet dárky , které budou v neděli prodávat a výtěžek bude dán do misijní sbírky

28. 10. – výlet do Olomouce pro děti i rodiče – prohlídka Arcibiskupského paláce – zajišťuje p. Gajzlerová – cesta vlakem z Otrokovic

10. 11. – adorační den od 11.30 do 18.00 hodin – rozpis připraví p. Rygalová

30. 11. – žehnání adventního věnce – týden předem jeho výroba – zajistí p. Dřímalová a p. Brázdilová

 

Otec Šálek – informoval o požadavku p. Šicové o vyčistění farního pozemku, který sousedí s jejich zahradou – prověří a zajistí p. Večeřa

Dále je potřeba upravit svah u fary – vyčistit a vysadit nové porosty – brigáda v sobotu 12.10. v 8.00 hod. – zúčastní se p. Brázdil Jos., p. Večeřa, p. Brázdilová, p. Jurášek – případně další, kdo jsou ochotni pomoci.

 

 

Zapsala: Dřímalová