Zápis z farní rady konané dne 22. 11. 2015

Přítomni: otec Michal, p. Zelina, p. Svobodová, p. Brázdil Jos., p. Brázdilová Mil., p. Frgalová,

                  p. Seidlová,, p. Hradilová, p. Dřímalová, p. Večeřa Vl.

Nepřítomen: ing. Bureš

Hosté:  p. Frolková – Charita Zlín, p. Potočná, p. Rapantová– Spolek pro výstavbu kostela v Sazovicích

             p. Rygalová l.

 

 

Na úvod jednání farní rady bylo předáno slovo p. Frolkové, která pracuje pro Charitu Zlín, jako pastorační asistentka Arcibiskupství Olomouc a má získat z jednotlivých farností koordinátora pro bližší spolupráci mezi Charitou a farností, hlavně pro pomoc potřebným, sociálně slabým a starším lidem. Byla by ráda, kdyby se v naší farnosti taková dobrovolná osoba našla a nastala vzájemná spolupráce.

P. Potočná požádala členy farní rady o podpoření výstavby kostela v Sazovicích, vyhlášením finanční sbírky ve farním kostele. Rovněž p. Rapantová prosí členy rady o vstřícnost a finanční pomoc na toto  dílo. Dotaz na možnost umístění informací o pokračování výstavby kostela na nástěnce před kostelem. P. Potočná informovala i o možnosti zaslání dárcovské DMS, která je zřízena za tímto účelem.

Rozhodnutí farní rady

finanční sbírka na pomoc při výstavbě kostela v Sazovicích bude ve farním kostele v Mysločovicích na Boží hod vánoční – 25. 12. 2015

informace o výstavbě je možno předat do sakristie a p. Zelina je umístí na venkovní nástěnku

 

Otec M. Šálek informoval o Svatém roku Božího milosrdenství, který zahájí papež František v Římě v úterý 8. 12. 2015, bude otevřena Svatá brána a i v našich diecézích budou Svaté brány otevřeny – předal členům farní rady pár námětů k tomuto mimořádnému Svatému roku a bylo by dobré aktivně se zapojit i v naší farnosti

Začátek doby adventní 29. 11. 2015 – 1. neděle adventní

Adventní věnec je vyroben, - pověšení před kostelem v sobotu 28. 11. 2015 – muže pro tuto práci zajistí p. Zelina, slavností rozsvícení a žehnání adventního věnce 28. 11. 2015 v 18.00 hodin, občerstvení zajištěno, rovněž krátký program – Hlahol, Schola -  aktivity pro děti v době adventní budou dořešeny ve středu 25. 11. 2015 – zodpovídá p. Zelinová

Dotaz p. Potočné na roráty každý den ráno

Rozhodnutí farní rady

Ponechat středa-pátek – večer a sobota ráno v 7.OO hodin s občerstvením pro děti na faře, z důvodu větší účasti dětí i rodičů

 

Další akce v době adventní

V pátek 4. 12. 2015 návštěva sv. Mikuláše po večerní mši sv. ve farním kostele v Mysločovicích – balíčky pro děti připraví p. Frgalová – 100 ks + 20 ks drobností, družina sv.Mikuláše je zajištěna

2. a 3. Neděle adventní – prodej knih, kalendářů a pohlednic ve farním kostele – zajišťuje p. Rygalová

Otec Michal informoval členy o možnosti uskutečnění adventního koncertu dne 6. 12. 2015 v našem farním kostele – jedná se o koncert 2 mladých konzervatoristek

Rozhodnutí farní rady

Souhlasí s konáním adventního koncertu dne 6. 12. 2015 v našem kostele – upřesnění dojedná otec Michal, poděkování zajistí p. Zelina

 

3. adventní neděle odpoledne bude možnost ke svátosti smíření – zpovídat budou 2 kněží

18. 12. 2015 beseda s biřmovanci – Světová setkání mládeže – v roce 2016 se koná v červenci v Krakově – bylo by dobré podpořit mladé k možnosti se zúčastnit i finanční sbírkou, případně jinou formou – ples-tombola atd.

Rozhodnutí farní rady

Souhlasí s podporou mládeže k možnosti zúčastnit se Světového setkání mládeže v Krakově

 

Příprava na vánoční svátky

zajištění vánočních stromů – oslovit znovu majitele lesů p. Sieklíka – zodpovídá otec M. Šálek + p. Večeřa – instalace a zdobení stromků v kostele 21. 12. 2015 v 15 hod. – zodpovídá p. Zelina

p. Dřímalová – dotaz ohledně květinové výzdoby před oltářem místo malého stromku

p. Zelina – vánoce jsou 1x za rok, tak tam bude stromek, taková výzdoba není nikde

Rozhodnutí farní rady

Členové farní rady většinou preferují vánoční stromek, než květiny

31. 12. 2015 v 17.00 hod. mše sv. na závěr roku a ve 23.15 hod. adorace a přivítání Nového roku

8. 1. 2016 – pátek – žehnání Tříkrálových koledníků – následně charitativní sbírka

p. Dřímalová – blíží se termín farního plesu -30. 1. 2016 – je třeba již zajistit tisk pozvánek a vstupenek – zodpovídá p. Brázdilová Milena + p. Rapantová – výtěžek z tomboly – účel

z minulého plesu jsou peníz z tomboly na účtu, protože dosud nebyla realizována oprava elektroinstalace hodin a zvonů – zodpovídá p. Zelina

- ostatní náležitosti budou upřesněny a projednány na příští farní radě, která se koná 6. 1. 2016 v 19.00 hodin

 

Diskuse

p. Dřímalová – informovala o přípojce vody pro kostel – vyřizuje potřebná povolení správců všech dotčených sítí, realizace v jarních měsících, je třeba dořešit umístění v sakristii, případně navrhnout a nechat zhotovit nový nábytek

otec Michal – nejsou dotaženy stavební akce – omítky na faře, oprava střechy nad garáží a dílnou ve  dvoře, nátěry dveří v kostele atd. – sám vše nezvládne, akcí je mnoho i v dalších kostelích – větší zapojení členů farní rady

p. Frgalová – informace o možnosti získání církevního tarifu operátora T-Mobile  - na farních stránkách nejsou zápisy z jednání farní rady –poslední z ledna 2015

Otec Michal domluví s Janem Haasem

 

p. Seidlová – připomínka k uvádění obce, za koho je sloužena mše sv., v ohláškách, dost shodných příjmení, aby nedocházelo k nedorozuměním

Vydání farního kalendáře pro r. 2017 – možnosti prověří p. Brázdilová Milena

p. Frolková – upozornila na probíhající sbírku dioptrických brýlí v prodejně VENI ve Zlíně, možnost zapojení našich farníků.

 

 

 

Zapsala: Dřímalová