Zápis z pastorační a ekonomické rady, konané dne 19. 4. 2015

Přítomni: otec Michal, p. Zelina, p. Svobodová, p. Brázdil Jos., ing. Bureš, ing. Brázdilová, p. Frgalová, p. Hradilová, p. Seidlová, p. Večeřa, p. Dřímalová

Omluvena: p. Brázdilová M.

Host: Mgr. Jančík M.

 

1.       Jednání zahájil otec Šálek a vyzval zástupce obce Mgr. Jančíka k přednesení žádosti OÚ Mysločovice ohledně správy, údržby a oprav hřbitova v Mysločovicích. Část starého hřbitova na p. č. 65 o výměře 3 636 m² je ve vlastnictví farnosti a obec není oprávněna ze zákona realizovat opravy a investice na tomto pozemku, proto obec žádá Římskokatolickou farnost Mysločovice o bezplatný převod předmětného pozemku do vlastnictví obce Mysločovice.

         Otec M. Šálek projedná žádost na děkanátu Zlín a Arcibiskupství v Olomouci.

2.Kontrola úkolů z minulého jednání rady

Opravy opadlé římsy na kostele − provede firma RAPOS p. Suchánek předloží kalkulaci, práce budou provedeny z vysokozdvižné plošiny

Oprava ohledně zvonění − je třeba předělat jističe o patro níže − p. Gaisler dá kontakt na provádějící firmu

Zprovoznění veřejného WC bylo zajištěno, je třeba ještě zajisti vývoz septiku − zodpovídá p. Zelina

Topení do kostela − p. Dřímalová má kontakt na projektanta, který by se přijel podívat do kostela a navrhne vhodnou variantu, termín schůzky bude upřesněn koncem dubna, nebo začátkem května, vzhledem k zaneprázdněnosti projektanta p. Moravce

Farní den 30. 8. 2015 – Sokolská zahrada zajištěna, rovněž hudba, skákací hrad a kouzelníci

3.Aktivity na další období

Květen − měsíc Panny Marie − májové pobožnosti v jednotlivých obcích každý den v 19 hodin mimo středy a pátku, kdy bude májová pobožnost až po mši sv. – otec Michal připraví čtení a p. Rygalová zkonzultuje s otcem básničky pro děti

Nedělní májové pobožnosti v jednotlivých obcích se budou konat ve 14 hod.

3. 5. 2015 v Míškovicích zajistí p.  Frgalová

10. 5. 2015 v Sazovicích zajistí p. Brázdil

17. 5. 2015 v Machové zajistí p. Hradilová

24. 5. 2015 v Lechoticích zajistí p. Svobodová

Připomínka p. Svobodové − procvičit se scholou litanie − zajistí p. Velísková (vedoucí scholy)

1. 5. první pátek v měsíci a první májová po mši sv. v Mysločovicích

2. 5. dopoledne svatba v Mysločovicích a odpoledne mše sv. na Hostišové (zajistí p. Seidlová)

3. 5. sv. Florian v 10.30 hod. mše sv. v Míškovicích, průvod obcí a odpoledne májová u sochy Panny Marie

8. 5. pouť prvokomunikantů na Velehrad

14. 5. − 23. 5. Novéna k Duchu sv., zařadit modlitbu

16. 5. Sv. Jan Nepomucký (patron obce Mysločovice), mše sv. ve 14 hod., průvod ke kapli, hudba zajištěna, obětní dary ponesou krojovaní (zajistí Dřímalová)

17. 5. První svaté přijímání, zodpovídají p. Zelinová, p. Pospíšilová

23. 5. Svatodušní vigilie ve 20.30 hod., texty připraví p. Haas s p. Brázdilem, předají je jednotlivým společenstvím, výzdobu oltáře zajistí p. Dřímalová a p. Brázdilová J.

29. 5. Do projektu Noc kostelů je zapojen kostel v Míškovicích, farníci připravují program, p. Frgalová včas předá plakátky pro informování všech farníků

31. 5. Farní pouť, na slavností mše sv. přijede otec Zdeněk Mička

4. 6. Slavnost Těla Krve Páně

Ing. Brázdilová předkládá návrh k zamyšlení pro budoucí roky, zda by nebylo vhodné využít parkovou plochu na návsi obce pro umístění oltářů

Pro letošní rok ponechat čtyři oltáře, jako v minulém období (oltář u Žáků projednat s p. Brázdilovou Monikou a rovněž oltář u Ant. Brázdila, zajistí Dřímalová a ing. Brázdilová, hudbu zajistí p. Zelina, projednat nesení baldachýnu s tatínky prvokomunikantů, zajistí p.  Zelina

14.  6. Svátek sv. Antonína (poutní mše sv. v Míškovicích), zodpovídá p. Frgalová

19. 6. pátek mše sv. na ukončení šk. roku, pak táborák na farním dvoře, občerstvení zajistí p. Svobodová, p. Frgalová, příprava dvora a ohniště p. Brázdil Jos., aktivity pro děti

20. 6. Děkanátní pouť ve Štípě, autobus zajištěn + v 10.00 hod. mše sv. v Machové (sjezd rodáků), zajistí p. Hradilová

2. 7. v 9 hod. mše sv. na Hostišové, zajistí p. Seidlová

4. 7. Sjezd rodáků v Míškovicích, přijede otec Mička i otec Vavřinec, zajistí p. Frgalová

4.Různé

Otec Michal předkládá návrh, že by se mělo začít pracovat na přípravě farního kalendáře pro rok 2016

Ing. Brázdilová předkládá návrh na větší formát, aby fotografie byly lépe rozpoznatelné

p. Frgalová poznamenala, že od velikosti se odvíjí i cena

Otec Michal řekl, že p. Milena Brázdilová s tím měla mnoho práce, ale má již zkušenosti, tak určitě poradí

Pro letošní rok zajistí vydání kalendáře p. Jana Brázdilová po dohodě s p. Milenou Brázdilovou

Ing. Jana Brázdilová žádá o uvolnění z ekonomické rady z osobních důvodů, ale dle svých možností pomůže, když bude třeba

Pastorační rada bere tuto žádost na vědomí

Zapsala: Dřímalová