Zápis z farní rady, konané dne 17. 4. 2016

Přítomni: o. M. Šálek, p. Zelina, p. Brázdil J., p. Svobodová, p. Brázdilová M., p. Frgalová,

                  p. Hradilová, p. Seidlová, p. Dřímalová, ing. Bureš, p. Večeřa

Hosté: p. Rygalová

 

 

1. Jednání farní rady zahájil otec  Šálek, zhodnocením úkolů z minulého zasedání. Paní Frgalová předala všem členům rady podrobné vyúčtování farního plesu, připomínka p. Brázdila k tombole, při prodeji losů se narazilo, že dost výherních losů mělo stejnou barvu balení, p. Hradilová vysvětlila, že to muselo jít jen o náhodu, balí to 2 osoby a proužky jsou nastříhány různobarevné.

Květen – májové pobožnosti v jednotlivých obcích – každý den v 19. 00 hodin – vybrat četbu – návrh knížky o sv. Terezii z Lisieux – p. Rygalová dořeší s otcem Michalem – v neděli pobožnosti v jednotlivých obcích ve 14.00 hod. – 1. 5. – Sazovice, 8. 5. – Machová, 15. 5. – Lechotice, 22. 5. – Hostišová, 29. 5. – Míškovice

 

Další akce v následujícím období:

1.5. mše sv. v Míškovicích

2.5. mše sv. na Hostišové v 18.00 hodin – vše potřebné zajistí p. Seidlová

7.5. pouť prvokomunikantů na Velehrad

14.5. Svatodušní vigilie ve 20.30 hod.

16.5. svátek sv. J. Nepomuckého – patrona obce Mysločovice – mše sv. v 17.00 hod., pak průvod ke kapli sv. Jana Nepomuckého

22.5. – svátek Nejsvětější Trojice – farní pouť

         - prodej knih zajistí p. Rygalová

26.5. – slavnost Boží Tělo – mše sv. v 18.00 hod., pak průvod po obci – 4 oltáře – letos kratší okruh – 1. Oltář bude v parku pod kostelem – připravuje ho p. Jurášková, další bude u p. Brázdila Ant., pak u Němčíků a poslední u kostela, hudba je zajištěna – zajistit muže na nesení baldachýnu – p. Zelina

28.5. – národní pouť do Krakova – z naší farnosti pojede 46 poutníků – vše bude dořešeno s cestovní kanceláří Kučera – zodpovídá Dřímalová

1.6. – první svaté přijímání – zpověď dětí a rodičů v sobotu

12.6. – Hanácké právo v Sazovicích – mše sv. – výtěžek ze sbírky půjde na výstavbu nového  kostela v Sazovicích – zajistit vše potřebné pro konání mše sv. – zodpovídá p. Zelina, p. Brázdil a 12.6. – pouť v Míškovicích – mše sv., z toho důvodu nebude  v neděli mše sv. v Mysločovicích

24.6.  – táborák na farním dvoře – na ukončení školního roku – připravit ohniště, dvůr a občerstvení, nějakou hru pro děti – zajistí p. Brázdil, p. Frgalová

2.7. – poutní mše sv. na Hostišové v 9.00 hodin – domluví vše potřebné p. Seidlová

8.-10.7. - otec Mička bude v naší farnosti sloužit mše svaté

4.9. – dožínky a odpoledne farní den na Sokolské zahradě v Mysločovicích – 15.00 hod. – hudba zajištěna, dořešit atrakce, hry, scénky pro děti i dospělé – zajistí společenství mladých – zodpovídá p.Brázdil za pomoci členů farní rady

10.9. – oslavy 80 let hasičského sboru na Hostišové – v 9.00 hod. mše sv.

10.9. – pout do Štípy – při dostatečném počtu zájemců bude zajištěn autobus

 

 

2. Různé

Otec Michal – opravy na faře i v kostele pokračují

p.  Svobodová – má slečnu, která by zpracovala návrh na farní kalendář, tak jestli ji má dále kontaktovat – farní rada souhlasí se zhotovením farního kalendáře – je to moc práce – nejvíce zkušeností s přípravou má p. Brázdilová

otec Michal – biřmování bude 24. 9. V 10. 00 hodin

 

 

 

 

zapsala: Dřímalová