Zápis z jednání farní rady ze dne 17. 4. 2013

Přítomni: P. Michal Šálek, p. Zelina, p. Večeřa, P. Brázdil, p. Rapantová, p. Frgalová,

                  p. Seidlová, p. Hradilová, p. Brázdilová, p. Dřímalová, p. Svobodová

Hosté:      p. Zelinová, p. Rygalová

 

 

1. Zahájení

Jednání farní rady zahájil otec Michal Šálek. Zhodnotil uplynulé období, především dobu velikonoční, připomínka k nevhodnému chování kluků na Zelený čtvrtek – farníci by měli tuto mládež upozornit, kde se nachází a usměrnit je.

Poděkoval p. Rapantové za zorganizování brigády při prořezávání farní zahrady – práce budou dokončeny v průběhu týdne.

Otec Michal informoval o zrušení pevné telefonní linky na faru, pro vysoké náklady. Bude nahrazena mobilním telef. spojením.

P. Iva Velísková – dotaz ohledně kalvárie, splněné úkoly farníků – mohla se přinést s obět. dary.

 

2. Měsíc květen – májové pobožnosti, svátky a slavnosti

Májové pobožnosti budou ve všední dny ve vesnicích v 19.00 hod., v Mysločovicích středa a pátek po mši.sv. – májové litanie – zajistit dívčí hlasy – v pátek zajistí p.Velísková a ve středu otec Michal, básničky připraví p. Rygalová, májové čtení – návrh ze života svatých Cyrila a Metoděje – kniha Petra Piťhy „Slyšte slovo a zpívejte píseň“ – zajistí otec Michal

V neděli se budou konat májové pobožnosti v jednotlivých obcích ve 14.00 hod. u soch P.Marie

  5. 5. – Sazovice

12. 5. – Lechotice

13. 5. – Hostišová

26. 5. – Míškovice

Poslední májová pobožnost 31. 5. na Machové u kaple, po mši sv.

Obvyklý průběh jako v předcházejících letech zpracuje otec Michal, doporučuje zapojit i děti a ostatní farníků z obcí.

- 2. 5. Mše sv. na Hostišové – v 18.0 hod. – měla by se konat venku – prověří a zajistí p. Seidlová, po mši bude májová

- hudební doprovod  - varhany – p. Žůrek, zpěv schola – zajistí p. Velísková

- čtení při mši + májová – zajistí p. Seidlová

- 5.5. – svátek sv. Floriána – Míškovice – mše sv. ve 14.00 hod. následně průvod k soše sv.Floriána – zajistí p. Frgalová

- od 10.5. do 19.5. Novéna k Duchu sv. – zařadit modlitbu

- 8.5. pouť prvokomunikantů a rodičů na Velehrad – doporučuje se posílit o loňské prvokomunikanty, kteří budou mít zájem

- 9. 5. – slavnost  Nanebevstoupení Páně – mše sv. v Mysločovicích v 18.00 hod. + májová

- 12. 5.  První sv. přijímání dětí – dne 3.5. bude nácvik, 11. 5. – 1. Sv. zpověď

                                Zajistí  účast a výpomoc p. Zelinová a p. Burešová

-16. 5. – svátek v. Jan Nepomucký – patron obce Mysločovice – mše sv. v 17.00 hod. – zajistit hudbu, která bude hrát v průvodu ke kapli, schola zpěv při mši sv., účast krojovaných, hasičů, Hlaholu – zodpovídá p. Zelina, p. Večeřa

- 19. 5.- Slavnost Seslání Ducha svatého -  svatodušní vigilie – zajistit výzdobu – zodpovídá p. Dřímalová, p. Baťková – zapojit jednotlivá společenství – zodpovídá H. Haas – texty připraví otec Michal, p. Zelinová

- 26. 5. – Slavnost Nejsvětější Trojice – pouť  v Mysločovicích – pozvat P. Zdeňka Mičku – zajistí otec M. Šálek

- prodej knih před kostelem – zajistí p. Rygalová

- 30. 5. – Slavnost Těla a krve Páně – Boží tělo – zajistit postavení 4 oltářů v obci Mysločovice a to 1. Oltář – Brázdil Antonín, 2. Oltář – Brázdilová Jana, 3. Oltář – Stoklásková Božena a 4. Oltář u kostela – Baťková,Hradilová, Dřímalová – p. Dřímalová osloví jmenované k postavení jednotlivých oltářů

- nesení baldachýnu – letos bude změna – zajistí mladí muži – budou osloveni p. Bureš, p.Jurášek, p.Karlík, p. Potočný

- oslovit k účasti i soubor Hlahol – zajistí p. Dřímalová

 

3. Diskuse – různé záležitosti

- p. Večeřa – kříž v Háji je nutno opravit, hrozí zřícení, návrh na zhotovení nového

 - prozatím bude provedena oprava – zajistí p. Večeřa a p. Zelina, kteří i prověří stoláře ke zhotovení nového kříže z dubového dřeva

 

- p. Hradilová – dotaz na uskutečnění absolventského koncertu Marie Budišové v kostele

 - otec Michal již hovořil s rodiči žákyně a předkládá jejich žádost farní radě – farní rada hlasovala o konání koncertu a výsledek  - 1 se zdržel hlasování a ostatní členové farní rady byli proti.

 

 

 

Zapsala: Dřímalová