Zápis z farní rady konané dne 16. 2. 2014

 

Přítomni: P. Michal Šálek, p. Zelina, p. Frgalová, p. Brázdilová M., p. Brázdil J., p. Seidlová, p. Hradilová, p. Svobodová, p. Dřímalová, p. Večeřa, ing. Brázdilová, ing.Bureš

Hosté:      p. Rygalová, ing. Haas

 

1. Jednání rady zahájil otec Michal ohlédnutím za farním plesem – celkové zhodnocení a připomínky.

- termín plesu v příštím roce – 7. 2. 2015 sál v Sazovicích

- zajistit jinou hudbu – návrh Clera, VIVIEN, Qutro – zodpovídá p. Hradilová, p. Rapantová

- příští rok vstupenky s místenkou

- občerstvení ponechat jako v letošním roce, raut nebo večeře by zvedly cenu vstupného

- ples i v letošním roce se vydařil – výnos 55 tis. Kč

 

2. Postní doba

- modlení růžence ve středu přede mší sv. zajistí farníci z jednotlivých obcí – 5. 3. 2014 – Hostišová,

  12.3.2014 – Sazovice, 19.3.2014 – Mysločovice, 26.3.2014 – Lechotice, 2.4.2014 – Sazovice, 9.4.2014 

  Míškovice, 1.4.2014 – Machová

  V kostele bude umístěna krabička pro vkládání proseb, za které se bude modlit růženec

  - připravit nástěnku pro postní dobu – zodpovídá p. Svobodová a p. Burešová

- křížové cesty – pátek a neděle odpoledne – zajistí jednotlivá společenství – 2x prvokomunikanti, 2x společenství mládeže- zodpovídá p. Brázdil J., 1x maminky- zodpovídá p. Svobodová, 2x muži-zodpovídá ing. Bureš, 1x ministranti-zodpovídá ing. Haas, 1 manželé – zodpovídá p. Dietrichová- rozpis připraví p. Rygalová

- na Květnou neděli odpoledne Křížová cesta do Háje – zajistit čtení u jednotlivých zastavení ing. Haas

- po Velkopátečních obřadech 18. 4. 2014 – návrh na Křížovou cestu na Hostišovou – odchod od kostela v cca 21.00 hod.

Rozpis čtení na velikonoční obřady připraví p. Zelina včetně pašijí na Květnou neděli

 

3. Různé

- Do příští farní rady připravit návrh četby na májové

 

- oprava figurek z dřevěného betléma je provedena – byly již ve velmi špatném stavu – červotoč – opravu provedl stolař p. Jan Brázdil – cena za práci 6 tis. Kč, zajistit jejich dobré uskladnění

- ing. Haas – je třeba ještě prohlédnout i domky, které taky nejsou v dobrém stavu – zajistí ing.Haas a p. Brázdilová M. ve spolupráci s p. Janem Brázdilem

 

- p. Brázdilová M. informovala o možnostech zhotovení farního kalendáře pro rok 2015, nejlépe se jeví nabídka HARTPRESS Otrokovice, kde by cena tisku měla být kolem 40,- Kč a grafické zpracování by zajistili 2 studenti ze Sazovic, kteří mají grafiku vystudovanou. Cena 1 kalendáře by vyšla na cca 60 Kč.

- farní rada schvaluje výrobu kalendáře dle předloženého návrhu, urychleně vybrat fotografie z akcí farnosti – zajistí ing. Haas a p. Frgalová ve spolupráci s p. Brázdilovou M. a otcem M. Šálkem

 

- P. Frgalová – návrh na zařazení kostela v Míškovicích do akce – Noc kostelů – otec M. Šálek prověří na kraji i možnosti další propagace této památky.

 

Zapsala: Dřímalová