Zápis z jednání farní rady ze dne 14. 8. 2013

 

Přítomni: P. Michal Šálek, p. Rapantová, p. Velísková, p. Hradilová, p. Seidlová, p. Dřímalová,  

                p. Zelina, p. Večeřa, ing. Bureš, ing. Brázdilová

Nemoc:   p. Frgalová

Nepřítomen: p. Brázdil

Hosté:  p. Velísková, p. Potočná, p. Rygalová

 

 

1. Zahájení

Jednání farní rady zahájil otec Michal, V krátce se zhodnotily akce uplynulého období – Menší účast na farním dnu. Návrh na konání farního dne v příštím roce na závěr prázdnin -spojit s akcí zamávání prázdninám.

 

2. Slavnostní poutní mše sv. a mimořádné akce v nastávajícím období – informoval otec Michal

  25. 8. 2013 – neděle Lechotice – sv. Bartoloměj – zajistit čtení a přímluvy

  01. 9. 2013 – mše v 10.30 hod. žehnání aktovek – přímluvy + obětní průvod děti – připraví

                        p. Zelinová – pozvat ředitelky škol – otec Michal

  01. 9. 2013 – 15.00 hod. farní dvůr – zamávání prázdninám – zajistit občerstvení + hry pro

                         děti – občerstvení p. Hradilová, p. Svobodová, hry – společenství mladých

                         posečení dvora – p. Brázdil Josef nebo Večeřa Vlad.

  02. 9. 2013 – 18.00 hod. mše sv. na Hostišová – zajistí p. Seidlová

  08. 9. 2013 – děkovná mše sv. za úrodu, zajistit na hrubou krojované děti a úrodu –  dožínk.

                        Věnec – zajistí p. Zelinová

  14. 9. 2013 – 16.00 hod. v Háji požehnání nového kříže – zpívání Schola – zajistí Míša

                         Zelinová

  28. 9. 2013 -  oslava svátku sv.Václava a patrona obce Sazovice – mše v Sazovicích

                         - organizace jako v minulém roce – zodpovídá p. Rapantová a p. Potočná

  29. 9. 2013 – svátek sv. Michala – patrona obce Machová – hrubá v 10.30 h. na Machové

                        - čtení, přímluvy, obětní dary - zajistí p. Hradilová

       

3. Různé

- otec Michal podal informaci o zahájení oprav elektroinstalace v kostele v Míškovicích dne 23. 9. 2013 firmou p. Gazroš Zd. – současně bude instalováno i topení v lavicích – práce budou trvat cca 14 dnů . v obci Míškovice proběhne veřejná sbírka – zajistí p. Frgalová a p. Večeřa

- ve farním kostele v Mysločovicích zdárně pokračují práce na opravě střechy- hlavní věže -  práce mají být ukončeny 15. 10. 2013. Návrh na konání děkovné mše sv. s přizváním vedoucích firmy RAPOS, která dílo provádí, starostů obce, sponzorů a všech kteří finančně přispěli na tyto práce. Termín – sobota 19. 10. ve 14.00 hod. a po mši sv. před kostelem připravit pro všechny malé občerstvení, jako poděkování za dokončení díla. Předběžné zajištění občerstvení prověřit u p. Zeliny, dále zajištění stanu pro případ nepříznivého počasí – zajistí p. Rapantová a Frgalová, návrh na zhotovení 2 – 3 panelů, kde by byl postup prací – prověří p. Dřímalová, pozvat nějakou hudbu – p. Velísková, pozvánky – p. Rapantová. K této děkovné mši sv. se sejde farní rada dne 4. 9. 2013 po večerní mši. sv.

- otec Michal krátce informoval farní radu o přípravě výstavby kostela v Sazovicích, je zpracována studie a uskutečnila se jednání na arcibiskupství v Olomouci, která budou dále pokračovat. Požadavek Spolku pro výstavbu kostela v Sazovicích na konání 1x měsíčně mše sv. v Sazovicích.

- p. Rapantová – na sále budou již nyní probíhat každé úterý modlitby za členy spolku pro  výstavbu kostela, tak by se mohla 1x za měsíc konat zde i mše sv.

- p. Potočná – mši sv. – úmysly za výstavbu kostela

- otec Michal navrhuje 1. středu v měsíci, 1. mše 4.9.2013 v 18.00 hod., všechny náležitosti ke konání mše sv. na sále  dořeší poslední týden v srpnu s otcem Michalem p. Potočná

- Otec Michal  seznámil členy farní rady s obsahem dokumentu, který byl nalezen ve věži kostela, jedná se o zprávu z r. 1877, kdy byla celá střecha opravována. Farní rada rozhodla, že originál bude uložen v Muzeu v Mysločovicích /vzhledem k jeho poškození/, do nové schránky bude předána kopie a nová zpráva o provedených pracích, kterou připraví otec Michal. O textu z r. 1877 budou farníci i občané informování prostřednictvím obecních zpravodajů.

- na farním dvoře je v havarijním stavu střecha dílny, byla by potřebná oprava. Posouzení prací provede p. Hradil z Machové a případně navrhne řešení a na demolice by mohla být svolána brigáda.

- návrh na zhotovení upomínkových předmětů – záložky, svíce , obrázek atd., k dokončení opravy střechy farního kostela – bude dořešeno na příští farní radě.

 

 

Zapsala: Dřímalová