Zápis z farní rady konané dne 14. 11. 2014

Přítomni: P. M.Šálek, p. Brázdilová, p. Frgalová, p. Seidlová, p. Dřímalová, p. Večeřa, ing. Bureš,

                  Ing. Brázdilová

Omluveni: p. Zelina, p. Hradilová

Hosté: p. Rygalová

 

1.Kontrola zápisu minulé schůze provedl o. Michal -  sečení farní zahrady provedl p. Mikel, adorační   den farnosti 10. 11. 2014 – pro příště by bylo dobré zapojit více celé rodiny, poděkování za vedení misijní dílny p. Juráškové, ing.Bureš farní den + zamávání prázdninám připomínka k termínu, zda nezvolit jiný než poslední neděli v srpnu? Ale žádný vhodnější nenavržen – pro rok 2015 ponechán na 30. 8. 2015

2. Zajištění slavností do konce kalendářního roku

- mužský pěvecký sbor Hlahol a pěvecký sbor z Otrokovic připravují na vánoční svátky Rybovu Českou mši vánoční – návrh na provedení v našem kostele dne 1. 1. 2015 mši sv. v 10.30 hodin – farní rada s návrhem souhlasí, včetně úhrady nákladů na dopravu, otec Michal Šálek domluví se sbormistrem Hlaholu p. Mynářem.

- 29. 11. 2014 v 18.00 hod. žehnání adventního věnce před kostelem – mše sv. v Míškovicích bude v 17.00 hod. – výrobu věnce zajistí p. Dřímalová a ing. Brázdilová, pověšení věnce – p. Večeřa, p. Zelina , pásmo dětí – p. Zelinová, vystoupení Hlaholu + scholy – otec M.Šálek, občerstvení – zajistí p. Svobodová a p.Hradilová

- 30. 10. – 1. Neděle adventní – v době adventní ve středu, pátek večer a v sobotu ráno – přede mší sv. připravit pro děti lampičky a v sobotu ráno občerstvení na faře – lampičky zajistit i pro ministranty – p. Svobodová – p. Zelinová

- občerstvení pro děti – 6. 12. 2014 – p. Frgalová, p. Hradilová

                                         13.12. 2014 -  p. Brázdilová M., p. Seidlová

                                          20.12. 2014 – p. Svobodová, p. Svačinová

- motivovat děti k účasti na mši sv. v době adventní – připravit i nástěnku – zajistí p. Zelinová, p. Burešová, p. Pospíšilová

- ve středu večer přede mší sv. modlitba růžence, oslovit skupinky žen z jednotlivých obcí, které v daný týden provádí úklid – zajistí p. Rygalová, p. Dřímalová

- prodej knih po dobu 2 adventních nedělí v kostele, vždy po mši sv. – zajistí p. Rygalová

- v době adventní bude opět umístěna kasička v kostele pro sbírku na naši adoptovanou holčičku na Haiti, zajistí p. Dřímalová

5. 12. Po mši sv. – sv. Mikuláš pro děti – oslovit p. Juráška – zajistí ing.Bureš, doprovod andělů – p. Zelina, p. Svobová – připravit malé dárky v počtu 100 ks – zajistí p. Frgalová

- výzdoba kostela na Štědrý den – stromky zajistí p. Večeřa + p. Zelina za pomoci otce Michala, brigádu na jejich stavění a výzdobu – zajistí p. Zelina, p. Večeřa, venkovní betlém – postavení p. Brázdil, p. Jurášek + p. Jurášková – osvětlení venkovních stromů u betléma – zajistí p. Dřímalová, p.Matulík,p.Velísek Lad.

- Bohoslužby dle obvyklého rozpisu jako v letech předchozích, pro rodiny s dětmi bude na Štědrý den v 15.00 hodin bohoslužba v Míškovicích, půlnoční v Mysločovicích ve 21.30 hod. – malé občerstvení po mši sv. zajistí p. Brázdilová M., p. Svobodová

Na svátek Sv. rodiny 28. 12. 2014 odpoledne připravuje p. Jurášková divadelní představeni dětí z farnosti, po skončení koncert skupina Hosband

 

3. Různé

p. Seidlová – připomínka k zesílení mikrofonu, v zadní části kostela farníci údajně špatně slyší – prověřit slyšitelnost a případně navrhnout úpravu se zvukařem

p. Brázdilová M. – kněžský hrob v Mysločovicích – měla by se řešit jeho úpravu – zakrytím pro snazší údržbu – prověřit cenové nabídky kameníků a řešit v jarním období 2015 – ceny prověří p. Brázdilová

p. Frgalová – z podnětu invalidního občana – vozíčkáře – řešit bezbariérový vstup do kostela – návrh na zhotovení dřevěného nájezdu, který se použije jen v případě potřeby - projedná p. Večeřa se stolařem

sbírky na opravy kostela – návrh na zpracování harmonogramu prací, na které budou prostředky použity, informovat farníky – prověřit i možnost dotací a vytipovat skupinku lidí, kteří se do přípravy prací zapojí – zodpovídá ing.Brázdilová, ing.Bureš – otec M.Šálek podá zprávu o dokončení prací v kostele v Míškovicích a jejich úhradě

 

7. 2. 2015 – Farní ples v Sazovicích – pozvánky zajistí ing. Brázdilová

 

Příští jednání farní rady – 4. 1. 2015 v 18.00 hodin – příprava farního plesu

 

 

Zapsala: Dřímalová