Zápis z jednání farní rady ze dne 7.11.2012

 

                               Přítomni:    P. Michal Šálek, Iva Velísková, Ludmila Rygalová, Marie Rapantová, 

 Jitka Hamrlová, Oldřich Sedláček, Marie Šestáková, Jiří Matulík, 
  Zdeněk Večeřa (omluveni: Josef Batěk, Petra Frgalová, Antonín Žůrek,)

                              

            Hosté:     Jana Dřímalová, Lenka Zelinová

                         

1.         P. Michal Šálek zahájil jednání modlitbou.

 

2..        Sobota 10. 11. - adorační den farnosti, v 7 hodin mše svatá, po ní ranní chvály, po celý den adorace, modlit se budou společenství farnosti i jednotlivci - viz rozpis vzadu v kostele. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření, adorační den bude zakončen v 17 hodin společnou adorací a svátosným požehnáním.

 

3.         17.11. od 14 hodin výroba adventního věnce, který bude umístěn v době adventní před kostelem - zajistí paní Dřímalová spolu s dalšími ženami.

           Instalace věnce ve čtvrtek 29. 30.11., zajistí Jiří Matulík

            Žehnání 1.12. v sobotu před 1. nedělí adventní - v 18 hodin. Z tohoto důvodu bude
v Míškovicích mše svatá dřív. Spolu s velkým adventním věncem budou požehnány také věnečky, které si farníci přinesou. Vystoupení "Hlaholu"-domluví paní Dřímalová, zpěv Iva Velísková, paní Rapantová a Frgalová zajistí čaj a drobné občerstvení.

 

4.         Návštěva sv. Mikuláše - pátek 7.12. po večerní mši svaté.  Na úlohu sv. Mikuláše byl navržen pan Miroslav Zelina. Dívky - pro úlohy andělů osloví paní Zelinová. Dárky pro děti zajistí paní Rapantová.

 

5.         První nedělí adventní začne kromě roku víry, který vyhlásil sv. Otec, také rok eucharistie, jako 3.rok přpravy na oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu (po roce křtu a biřmování).

 

6.         V době adventní bude mše svatá také v sobotu ráno v 7 hodin a po snídaně pro děti na faře. Zajistí maminky dětí. Pro děti bude také připravena nástěnka a deníčky s úkoly - zajistí paní Jančíková.

 

7.         Adventní koncert "Holešovského komorního orchestru" bude v  neděle 9.12. v 15 h.

            Paní Jitka Hamrlová dohodne ještě podrobnosti s vedoucím orchestru panem Kůrečkou. Paní Frgalová zajistí kytky pro účinkující, ženy z farnosti zajistí občerstvení.

 

8.         Od 2. neděle adventní (do 3. neděle) proběhne v kostele prodej knih z karmelitánského nakladatelství. Podrobnosti a objednávku dohodne v prodejně ve Zlíně paní Rygalová. Zajistí také pomocnice pro tuto akci. 

 

9.         Protože v tomto roce končí funkční období současné farní rady, proběhnou v neděli 18.11.         po obou mších svatých nové volby.

 

 

10.       Vánoční bohoslužby: 24.12. - bohoslužba slova pro děti - 15 hodin v Míškovicích,

                                                                       půlnoční - 21.30 h. v Mysločovicích

                                                           25.12.(Boží hod vánoční) mše svaté v 7.30 i 10.30 h. v Mysločovicích

                                                           26.12. - 7.30 mše svatá v Mysločovicích, 10.30 v Míškovicích.

 

11. Výzdoba kostela a úklid před vánocemi - sobota 22.12.

            Příprava vánočních stromů - čtvrtek nebo pátek - bude ještě upřesněno. Zajistí a pomocníky dohodne pan Jiří Matulík.

 

12. P. Michal informoval, že v sobotu před 3. adventní nedělí bude vánoční svátost smíření - budou  dva zpovědníci.  

 

13. Dále P. Michal předběžně informoval, že by se v srpnu příštího roku mohla uskutečnit farní pouť do Říma.

           

 

            Jednání bylo zakončeno modlitbou.

            Zapsala: L. Rygalová