Zápis z jednání farní rady ze dne 1.8.2012

 

                               Přítomni: P. Michal Šálek,  Iva Velísková, Ludmila Rygalová,  Petra Frgalová,

 Jitka Hamrlová, Marie Rapantová, Oldřich Sedláček

                               (omluveni: Josef Batěk,  Antonín Žůrek,  Marie Šestáková, Jiří Matulík,)

                               nepřítomen: Zdeněk Večeřa

            Hosté:    Jan Haas, Jana Dřímalová, Zdeňka Jančíková, Jana Brázdilová

                         

1.         P. Michal Šálek zahájil jednání modlitbou.

Upozornil, že bude nutno, co nejdříve obsadit místo kostelníka, protože dosavadní dlouholetý kostelník, pan Batěk, je dlouhodobě nemocen a nemůže tuto funkci zastávat.

V neděli je ochoten tuto funkci převzít pan Miroslav Zelina, který je však přes týden zaměstnán.

 

2.         Od 13.8. začne 2. etapa opravy střechy farního kostela. Bude nutno oslovit sponzory a
v jednotlivých obcích se opět uskuteční sbírky po domech. Jednotlivé dvojice, které sbírku konaly v 1. fázi, navštíví se zapečetěnou pokladničkou jednotlivé občany. Pokladničky připraví a zapečetí paní Rygalová.  

           Občané budou o této sbírce informováni dopisem, jeho tisk asi 800 ks zajistí paní Brázdilová. Termín sbírky byl stanoven v týdnu od 20.8. do 27.8.2012. Občané budou také informováni místním rozhlasem. V pondělí 27.8. v 16 hodin přinesou výběrčí pokladničky na faru a spočítají je.

 

3.         Další body jednání:

            V neděli 26.8. bude v 10.30 v Lechoticích mše svatá ke cti patrona obce sv. Bartoloměje.

           V neděli 2. září se uskuteční tradiční mše svatá na Hostišové - rovněž v 10.30 hodin.

           Tuto neděli při mši svaté v 7.30 h. bude žehnání aktovek školáků. Zajistí paní Jančíková a Iva Velísková.

 

4.         Paní Rygalová upozornila na to, že a v sobotu 8.9. odpoledne se uskuteční tradiční pouť farnosti do Štípy. Autobus je zajištěn, dva týdny dopředu bude v kostele arch, na který se mohou zájemci zapsat.

 

5.         P. Michal připomenul také pouť děkanátu Zlín na svatý Hostýn, která se uskuteční v sobotu 15. září. Paní Rygalová se již informovala v Olomouci, kvůli povolení výjezdu na
sv. Hostýn, autobus je rovněž zajištěn. V dostatečném předstihu bude v kostele arch
k zapsání případných zájemců.

 

6.         v neděli 9.9.2012 budeme při mši svaté v 10.30 h. děkovat za úrodu (dožínky). P. Michal osloví v této věci paní Zelinovou, která měla tuto akci na starosti už vloni. V tento den bude ve 14 hodin požehnána také opravená socha P. Marie u Machové.

 

7.         Plánované farní odpoledne se přesouvá na neděli 23.9. Uskuteční se na farní zahradě, programu se ujme schola a společenství mládeže.

 

8.         Dne 28.9. bude v Sazovicích slavná mše svatá ke cti patrona obce sv. Václava - 10.30 hod.

 

9.         Jednalo se také o tom, že bude nutno provést údržbu farní zahrady (sečení, řezání stromů).

            Pan Sedláček domluví sečení s panem Svačinou a paní Dřímalová osloví svého zetě, pana Hejníka, zda by s touto prací pomohl. Řezání stromů by proběhlo asi v říjnu, brigádníky zajistí paní Rapantová.  

 

 

            Jednání bylo zakončeno modlitbou.

 

Zapsala: L. Rygalová