Zápis z jednání farní rady ze dne 7.8. 2011

 

           

                               Přítomni: P.Michal Šálek, Josef Batěk, Marie Rapantová, Antonín Žůrek, Marie Šestáková, Ludmila Rygalová, Zdeněk Večeřa, Petra Frgalová, Jiří Matulík

 

                               Omluveni: Jitka Hamrlová, Oldřich Sedláček, Iva Velísková (Němčíková)

            Hosté: Jana Brázdilová, Jana Dřímalová, Zdeňka Jančíková.

 

1.         Nový duchovní správce P.Michal Šálek zahájil jednání modlitbou.

 

2.         Hlavním bodem jednání byla oprava střechy farního kostela. Všichni farníci ve všech obcích obdrží do schvánky dopis, ve kterém je uvedeno, že od 21.8.2011 proběhnou v jednotlivých obcích sbírky na tuto akci.

- Starosta obce Machová, MVDr. František Václavík, chce svolat starosty jednotlivých obcí  farnosti a dohodnout se s nimi, aby celou věc podpořili.

            - Výše uvedení hosté se nabídli, že zařídí na vybírání stejné krabice, opatřené razítkem    farnosti.

            - Do 10. 8. budou navrženi jednotliví výběrčí (vždy jeden člen farní rady a jeden jím      zvolený, pokud je obec zastoupena ve farní radě více členy), v každé obci by měly být dvě   dvojice.

            -Sbírka by se měla odevzdat na farní úřad do konce srpna.

 

            - Otec Michal navrhuje udělat pro tuto akci benefiční adventní koncert.

 

   - Paní Rapantová navrhuje oslovit kvůli koncertu také P. Zdeňka Mičku, který v naší farnosti dlouho působil a který bude v září dělat koncert v Malenovicích.

 

Další program jednání:

- První neděli v září - žehnání aktovek.

- Druhou neděli - poděkování za úrodu. Potřebné zajistí Petra Frgalová a Lenka Zelinová.

 

- V pátek budou zase bývat dětské mše svaté. Na první pátek bude celodenní adorace. Adorační arch včas zajistí L. Rygalová.

 

- Do biřmování, které bude 25. září budou ještě dvě setkání s biřmovanci. Jedno z nich bude také s rodiči a kmotry.

 

- Otec Michal navrhuje uspořádat v neděli 26.8.2011 na farním dvoře "zamávání prázdninám"

  (pro děti bude zajištěno občerstvení i nějaké atrakce. Zajist: P. Frgalová, L. Rygalová

 

- Tradiční mše svatá 2. září na Hostišové - dohodnout s pí.starostkou přesun na 3. 9., protože 2. 9. je 1.pátek.

 

Jednání bylo zakončeno modlitbou.

 

 

Zapsala: L. Rygalová