Mimořádné oznámení

 

Milí farníci, 

​vzhledem k novým mimořádným opatřením vlády ČR se s účinností od 13. března 2020 zakazují veřejné i soukromé akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání. Proto se počínaje pátkem 13. března ruší všechny bohoslužby v naší farnosti a vše ostatní, co vede ke shromažďování lidí (křížová cesta). 

​Mše svaté budou slaveny bez účasti lidí na přijaté úmysly (viz ohlášky)

​Kostel zůstane otevřen k soukromé modlitbě.

​V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na bohoslužbě.

​Přehled online vysílaných bohoslužeb:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prehled-online-vysilanych-bohosluzeb

​Pohřby budou až do odvolání pouze v úzkém rodinném kruhu po domluvě s knězem.

Sledujte aktuální informace na těchto webových stránkách.

​V případě potřeby se obraťte telefonicky přímo na kněze (tel.: 733 741 865).

 

P. Michal Šálek, farář


 

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Drazí bratři a sestry,
situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.
Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné - bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.
 

16. března 2020
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK