Mimořádné opatření vlády ze dne 1. 6. 2020 

S účinností ode dne 8. 6. 2020 se omezuje:

c) účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla: 
 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, 
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob, 
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství; 
 
d) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla: 
 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, 
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně, 
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady, 
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm, 
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, 
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), 
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 •  stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty;
 •  kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

S účinností ode dne 8. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 19. května 2020, č. j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN.